Studiehandledning

På BIU arbetar vi med studiehandledning på 25 olika språk. Undervisningen utgår alltid från elevernas individuella förkunskaper och förutsättningar. Våra studiehandledare har en interkulturell kompetens som gör att de kan möta eleven utifrån fler perspektiv och språk. De har specialutbildats i jämlikhet- och jämställdhet i den svenska skolan och har tidigare pedagogisk erfarenhet av att arbeta i svensk skola. Studiehandledningen sker växelvis på elevens modersmål och på svenska. Målet är att alla elever ska ha en likvärdig chans att uppnå godkända betyg.

Studiehandledning till självkostnadspris bokas via timbanken.

Ansök nu
Vad är studiehandledning på modersmål?

Studiehandledningen är ett extra stöd eller komplement till den ordinarie undervisningen. Den ersätter inte de ordinarie lektionerna utan följer den planering som läraren tagit fram. Syftet med insatsen är att använda elevens modersmål som ett redskap i kunskapsutvecklingen i olika ämnen.

Vad kan jag som lärare förvänta mig av insatsen?

Studiehandledaren kommer att anpassa sin pedagogik efter elevens inlärningsstil och kunskapsförmåga och göra sitt yttersta för att få god kontakt med eleven och därefter hjälpa eleven att ta till sig innehållet i det undervisningsmaterial du tagit fram. Studiehandledaren kommer att återkoppla till dig efter varje avslutad lektion. Ditt ansvar är att logga in på Mina sidor på biuonline.se läsa återkopplingen och svara studiehandledaren. På så vis stämmer lärare och studiehandledare av under handledningen om innehållet, elevens utveckling och den fortsatta planeringen.

Vad förväntas av mig som lärare?

Ämnesläraren på skolan är ansvarig för planeringen av de studiehandledda lektionerna. Det innebär att läraren gör en planering, skickar in undervisningsmaterial samt sätter upp en målsättning med insatsen. Ju tydligare du är med vilka moment eleven behöver stöd i desto effektivare stöd kan studiehandledaren ge. Tänk på att studiehandledningen är ett komplement (inte en ersättning) till de ordinarie lektionerna. Den ges under en till två tillfällen om vardera 60 minuter per vecka och ämne.

Vad behöver jag som lärare förbereda?

Du behöver fylla i en ansökan på biuonline.se. I ansökan ska en planering för de två första veckorna (minst) ligga med. (Planeringen kan du sedan komplettera när insatsen startats.) Du behöver även bifoga det material du vill att studiehandledaren ska gå igenom. Du behöver också ange när du önskar att insatsen ska börja och sluta samt under vilka dagar och tider du önskar beställa studiehandledning.  Du behöver uppge vilken målsättning du har med insatsen. Är det att eleven uppnår kunskapskraven i kursen eller är det enbart att eleven ska förstå vissa instruktioner eller klara ett delprov?

Är studiehandledarna på BIU tolkar eller lärare?

Studiehandledarna är varken tolkar eller lärare. De är pedagoger som hanterar elevens modersmål och svenska. De flesta av våra studiehandledare är utbildade inom olika ämnesområden och har jobbat som pedagoger inom den svenska skolan. De är pedagoger, men inte legitimerade lärare. Deras roll som studiehandledare är att fungera som en brygga mellan eleven och skolan. De hjälper eleven att förstå ämnesinnehållet genom att pedagogiskt gå igenom det material läraren skickat in till BIU. För att utveckla elevens ämneskunskaper och språk sker undervisningen växelvis på modersmål och svenska. Ämnesord och begrepp på svenska introduceras och i takt med att eleven känner trygghet, att kunskaperna i ämnet ökar och svenska språket utvecklas kan undervisningen alltmer övergå på svenska.

Vilka utbildningar har era studiehandledare?

Det finns inga krav på att studiehandledare ska vara behöriga lärare, eller att de alls ska ha utbildning. Våra studiehandledare har dock utöver sin tidigare erfarenhet av arbete i den svenska skolan och sina inriktningar inom olika ämnesområden fått en intern utbildning under tre månader. I denna ingår bl.a. pedagogik, it, studiehandledarens roll samt en veckas intensivutbildning i jämlikhet och jämställdhet för att säkerställa elevers likabehandling. Studiehandledarna på BIU är dock inte behöriga lärare (även om flera parallellt med studiehandledningsuppdragen studerar/studerat pedagogiska utbildningar på svenska universitet och högskolor). Viktigt att tillägga: i detta sammanhang är de just pedagogiska studiehandledare men inte lärare.

Vilka är förutsättningarna för att det ska fungera bra?

En viktig förutsättning för att studiehandledning online ska fungera är elevens digitala miljö fungerar bra. Eleven behöver b l a ha ett headset med mikrofon, gärna med USB-kontakt. Kan inte skolans personal se till att uppkoppling, ljud och bild fungerar, trots ledsaga från BIUs it-support, har BIU svårt att ge kvalitativa insatser. Se därför till att ha personal som kan hjälpa till med dessa bitar initialt när eleven kopplar upp sig första gången. Har eleven väl kopplat upp sig och kommit in i det digitala klassrummet kommer studiehandledaren att kunna guida eleven vidare.

Ersätter studiehandledningen den ordinarie undervisningstiden?

Nej, det är alltid bra för eleven att vara med i sin klass under ordinarie undervisningstid. Studiehandledning ger störst effekt när den förläggs strax innan eller efter lektionen som ett komplement till den ordinarie undervisningen.
OBS: all studiehandledning förläggs under skoltid. Våra studiehandledare jobbar mellan kl 07.30-16.00.

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök