BIU Online 2.0 är medfinansierat av AMIF. Projektet sträcker sig från 2020-01-01 till 2022-12-31.

KOM IGÅNG MED STUDIEHANDLEDNING

thickEnkel ansökan

thickRektorn gör ansökan

thickMax 2 veckors uppstartstid

thickBygg efter ditt eget behov

Timbank: Rektorn beställer antalet studiehandledningstimmar samt under vilken period dessa ska användas. Rektorn kan senare utöka antalet timmar samt perioden efter behov.

Tryck påBeställ nu

Ansökningar

STUDIEHANDLEDNING

thickMax 2 veckors uppstartstid

thickVi erbjuder upp till 25 språk

thickFrån grundskolan till komvux

thickEn ansökan per ämne

KOM IGÅNG
MODERSMÅl

thickRonneby kommuns skolor

thickMinst 5 elever

thick11 Språk

thick60 min / v utanför timplan

MODERNA SPRÅK

thickRonneby kommuns skolor

thickMinst 5 elever

thick5 Språk

thickKort och enkel ansöka

KOMMER SNART

Feedback

Kontakta oss

Adress

Fridhemsvägen 19-21, 372 25 Ronneby

Telefonnummer

0457 61 85 16 

Kontaktformulär

F.A.Q

Antingen dator, Ipad, mobil samt headset med mikrofon.

Alla språk finns under “önskat språk” i länken nedan https://app.biuonline.se/registrations

Max 2 veckors uppstartstid, har vi fått materialet samt planering så kan insatsen starta igång inom 1–3 dagar.

Det beror på elevens ålder. Mellan 30-60 minuter.

Ja, man kan ha flera elever som talar olika språk i en och samma ansökan.

BIU online följer dataskyddsförordningen (GDPR) för insamling av personuppgifter.

För mer information om hur BIU behandlar dina personuppgifter kontakta oss på biuonline@ronneby.se

BIU Online

Har ni studiehandledare på modersmålet för alla elever? Arbetar ni aktivt med studiehandledning på modersmålet? Det gör vi! Vi har stort språkutbud! Vi vill gärna visa hur vi jobbar med studiehandledning på modersmålet på distans. Vi arbetar såväl med realtidslektioner som egenproducerade On Demand material såsom filmer och presentationer.

.

BIU står för Blekinge Integrations- och Utbildningscenter. Beslut togs i januari 2015 i utbildningsnämnden i Ronneby att lyfta in verksamheterna SFI, modersmålsundervisning, mottagningsenheten Start Ronneby, Studiehandledning och de regionala verksamheterna Samhällsorientering, Hälsokommunikation och Boskola i BIU.

På BIU arbetar idag ca 55 personer. Det är en väldigt heterogen personal med stor interkulturell kompetens. Att vi har samlat all denna verksamhet under ett tak erbjuder väldigt spännande synergier mellan verksamheterna.

.

En viktig framgångsfaktor i den befintliga verksamheten är den roll samhällskommunikatörerna fått i integrationsprocessen i Ronneby. I och med att samhällskommunikatörerna arbetar med elever i skolan, med vuxna i Samhällsorientering och Hälsokommunikation och med familjerna i Boskolan är de en länk mellan de nyanlända och samhället som har visat sig främja integrationsprocessen.

.

BIU Online vill vara en katalysator för samverkan i regionen, dela kunskaper och erfarenheter samt skapa nya tjänster som leder till bättre språkgrund, utbildning och möjligheter till arbete för nyanlända.

Vi arbetar för att utveckla nya metoder där vi blandar fysiska verksamheter med onlinetjänster. Vi ser en mycket stor potential att erbjuda förbättrad service för alla oavsett om man bor i glesbygd eller i staden.

Vi har nu lagt basen och har för avsikt att fortsätta utveckla och erbjuda samverkanstjänster inom fjärrundervisning t ex. som studiehandledning online.

.

Begreppet online innebär att utbildning bedrivs som fjärrundervisning, distansutbildning eller On demand (på begäran). Fjärrundervisning innebär att undervisningen sker i realtid mellan en eller flera elever och en studiehandledare. Undervisningen genomförs i form av en videokonferens. On demand innebär det att det finns färdiga filmer, presentationer eller instruktioner att tillgå som kan användas vid behov utan stöd av studiehandledare. Begreppet distansutbildning är ett samlingsbegrepp som kan inkludera såväl fjärrundervisning som On demand. BIU Online genomför studiehandledning på modersmålet online.

.

Studiehandledningen är ett lagstadgat uppdrag reglerat i skollagen. Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen: En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl. Motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 9 § gymnasieförordningen.

.

Om personuppgifter

Här hittar du information om hur BIUONLINE  behandlar personuppgifter. Du kan också läsa om dina rättigheter när BIU hanterar dina personuppgifter och vart du ska vända dig om du har frågor eller synpunkter.

När behandlar BIU personuppgifter?
BIU följer dataskyddsförordningen (GDPR) för insamling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktigbehandling av personuppgifter.
Vi behandlar bara personuppgifter om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Det kan vara uppgifter som namn, e-postadress, IP-adress, personnummer eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift om man tydligt och identifierbart kan urskilja personen på bilden.

.

När behandlar BIU personuppgifter?
BIU följer dataskyddsförordningen (GDPR) för insamling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktigbehandling av personuppgifter.
Vi behandlar bara personuppgifter om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

.

Rättslig grund:
För att behandla personuppgifter krävs det att det finns rättslig grund. Det betyder att den som vill behandla personuppgifter måste ha stöd i lagen för att få göra det. Kommunen behöver till exempel behandla personuppgifter för att utföra de flesta av sina myndighetsuppdrag. Då är det myndighetsutövning som är den rättsliga grunden. I andra frågor, som till exempel när någon verksamhet erbjuder nyhetsbrev så är det istället samtycke som är den rättsliga grunden för att hantera personuppgifter. Det finns 6 skäl till rättslig grund i dataskyddsförordningen (GDPR):

1. Samtycke till behandlingen.
2. Avtal med den registrerade.
3. Laglig skyldighet (exempelvis bokföringslagen och arkivlagen)
4. Skydda intressen som är av avgörande betydelse för den registrerades eller andra fysiska personers liv.
5. För att genomföra en uppgift av allmänt intresse eller som ”ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
6. Berättigat intresse.

.

När registrerar BIU personuppgifter?
Hos BIU registreras dina personuppgifter när du/din skola exempelvis ansöker om studiehandledning, modersmålsundervisning eller moderna språks undervisning. Om du/din skola skickar ansökningar till BIU , så kan vi behöva spara och lagra det i våra arkiv.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter enligt rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt arkivhållningskrav). Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Skulle de behöva behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör kommer vi alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller offentlig verksamhets arkivhållningskrav. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet.

.

Rätta, blockera och ta bort dina personuppgifter:
Du kan begära att BIU ska rätta, blockera och ta bort dina personuppgifter. Vissa personuppgifter måste dock BIU spara, de kan du inte begära att vi tar bort. Detta följer av annan lagstiftning, exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen.

.

Du har rätt att bli informerad
I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi behandlar dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, utan vi har fått dem av någon annan. Du har även rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, vilka uppgifter detta är med mera. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. I dagsläget vänder du dig till BIUONLINE@RONNEBY.SE.

.

Ändring av dataskyddsinformationen
Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddsinformation. Vi kommer meddela ändring på www.biuonline.se och även upplysa om ändringarna vi gjort. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

.

Kommer vi dela vidare din information?
De allra flesta frågor hanteras helt inom BIU men Ibland behöver vi dela dina personuppgifter till din skola. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.