Detta är BIU

På Blekinge Integrations- och utbildningscenter (BIU) pågår flera olika integrationsprojekt som alla bottnar i att stärka individer i att förstå, hantera och komma in i de svenska samhällssystemen. Målet är att fler nyanlända snabbare ska få rätt förutsättningar för att bli en del av samhället.

I dagsläget arbetar ca 50 personer på BIU. Tillsammans behärskar personalen fler än 25 olika språk. BIU tillhandahåller många digitala insatser. BIU arbetar över hela Sverige.

Så här finansieras BIU

BIU är en enhet inom Ronneby kommun som i nuläget ligger under utbildningsförvaltningen. BIU startade som ett, till stora delar EU-finansierat projekt (finansierat av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och Ronneby kommun.) Tanken är att BIU i en framtid ska vara självfinansierat genom att kommuner och myndigheter i hela Sverige använder tjänsterna som finns och kommer att knytas till organisationen.

Se våra tjänster
Historik

Sedan 2015 har organisationen tagit fram olika individanpassade insatser och arbetsmodeller som ska göra integrationsprocessen för individen snabbare och mer likvärdig. Dessa inkluderar bland annat:

  • Boskola för att lära sig om, och kunna etablera sig i, en bostad i Sverige.
  • Samhällsorientering (SO) för att kunna navigera i det svenska samhället och dess institutioner, veta vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Förstå systemen och livet i Sverige.
  • Hälsofrämjande insatser som både syftar till att ge individen en bättre fysisk och psykisk hälsa och även ge kunskaper om hälsa och sjukvård i Sverige.
  • Studiehandledning på modersmål i grundskolan. Målet är att fler elever får rätt förutsättningar att få godkända betyg. Syftet med insatserna är att de ska ge individer likvärdiga insatser för att klara av att snabbt komma in och leva i det svenska samhället.
  • Egna kurser med innehåll som tagits fram enligt önskemål från kommuner i landet.  (Tex, kurs i studieteknik, aktivitetsrapportering, introduktionskurs för vård och omsorg, datorkurs etc.)
  • Ett elevhälsoteam för vuxenelever. Detta är något som i dag inte finns ute i kommunerna, men som behövs.

BIUs insatser har under de senaste åren spridit sig till ett 40-tal kommuner, från kommuner i Blekinge och Småland till Väster- och Norrbottens regioner.

Framtid

Just nu pågår ett brett samarbete med andra myndigheter, organisationer och aktörer i Sveriges kommuner och regioner för att hitta fungerande arbetsmodeller som gör integrationsprocessen mer effektiv. Dialoger pågår också med syfte att implementera BIU i hela Sverige samt att hitta en långsiktig finansiering av BIU.

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök